Školné pro školní rok 2019/2020

 

 

Výše úplaty za vzdělávání byla stanovena podle § 8 Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání (v platném znění) takto:

 

Kolečko předškoláků 3 000,-

 

Hudební obor  
přípravné studium - skupinová výuka 3 000,-
přípravné studium - individuální výuka 3 400,-
základní studium - skupinová výuka 3 000,-
základní studium - individuální výuka 3 400,-
studium pro dospělé – studující 1) 3 400,-
studium pro dospělé 2) 10 000,-
sborový zpěv - samostatný 400,-
sborový zpěv - jako 2. předmět 200,-

 

Výtvarný obor  
přípravné studium 2 200,-
základní studium 2 600,-
studium pro dospělé – studující 1) 2 600,-
studium pro dospělé 2)  10 000,-

 

Literárně- dramatický obor  
přípravné studium 2 200,-
základní studium 2 600,-
studium pro dospělé – studující 1) 2 600,-
studium pro dospělé 2) 10 000,-

 

Taneční obor  
přípravné studium 2 200,-
základní studium 2 600,-
studium pro dospělé – studující 1) 2 600,-
studium pro dospělé 2) 10 000,-

 

 

Školné se platí předem na celý školní rok. Úhrada bezhotovostně - údaje k platbě školného jsou zasílány na e-mailové adresy uvedené v přihlášce.

Na základě písemné žádosti je možno sepsat závazný splátkový kalendář.

Řádná výuka může být zahájena teprve tehdy, až je řádně zaplaceno školné nebo jeho část.

 


1) Pro žáky, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní  formě vzdělávání ve vyšší odborné škole. (dle Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, § 8 odst. 2 písm. a) v platném znění.

 

2) Pro dospělé žáky, kteří nejsou uvedeni v bodě  1).  (dle Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, § 8 odst. 2 písm. b) v platném znění.