Školné pro školní rok 2022/2023

Výše úplaty za vzdělávání byla stanovena podle § 8 Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání (v platném znění) takto: 

Hudební obor

Kolečko předškoláků

3 000 Kč

Přípravné studium I. stupně - skupinová výuka

3 000 Kč

Přípravné studium I. stupně - individuální výuka

3 200 Kč

Přípravné studium II. stupně - individuální výuka

3 400 Kč

Základní studium - skupinová výuka

3 200 Kč

Základní studium - individuální výuka

3 400 Kč

Základní studium - individuální výuka

(3. a každý další studijní předmět hudebního oboru)

3 000 Kč

Studium pro dospělé - studující 1)

3 400 Kč

Studium pro dospělé 2)

10 000 Kč

Sborový zpěv - samostatný

700 Kč

Sborový zpěv - jako druhý předmět

400 Kč

Hra v souboru - jako samostatný obor

2 800 Kč

Výtvarný obor

Přípravné studium

2 200 Kč

Základní studium

2 600 Kč

Studium pro dospělé - studující 1)

2 600 Kč

Studium pro dospělé 2)

10 000 Kč

Literárně - dramatický obor

Přípravné studium

2 200 Kč

Základní studium

2 600 Kč

Studium pro dospělé - studující 1)

2 600 Kč

Studium pro dospělé 2)

10 000 Kč

Taneční obor

Přípravné studium

2 200 Kč

Základní studium

2 600 Kč

Studium pro dospělé - studující 1)

2 600 Kč

Studium pro dospělé 2)

10 000 Kč

Školné se platí předem na celý školní rok. Úhrada bezhotovostně - údaje k platbě školného jsou zasílány na e-mailové adresy uvedené v přihlášce.

Na základě písemné žádosti je možno sepsat závazný splátkový kalendář.

Řádná výuka může být zahájena teprve tehdy, až je řádně zaplaceno školné nebo jeho část.

1) Pro žáky, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole. (dle Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, § 8 odst. 2 písm. a) v platném znění.

2) Pro dospělé žáky, kteří nejsou uvedeni v bodě 1). (dle Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, § 8 odst. 2 písm. b) v platném znění.