Školné pro školní rok 2018/2019

 

 

Výše úplaty za vzdělávání byla stanovena podle § 8 Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání takto:

 

Kolečko předškoláků 3 000,-

 

Hudební obor  
přípravné studium - skupinová výuka 3 000,-
přípravné studium - individuální výuka 3 400,-
základní studium - skupinová výuka (1. a 2. ročník) 3 000,-
základní studium - individuální výuka 3 400,-
studium pro dospělé – studující 1) 3 400,-
studium pro dospělé 2) 10 000,-
sborový zpěv - samostatný 400,-
sborový zpěv - jako 2. předmět 200,-

 

Výtvarný obor  
přípravné studium 2 200,-
základní studium 2 600,-
studium pro dospělé – studující 1) 2 600,-
studium pro dospělé 2)  10 000,-

 

Literárně- dramatický obor  
přípravné studium 2 200,-
základní studium 2 600,-
studium pro dospělé – studující 1) 2 600,-
studium pro dospělé 2) 10 000,-

 

Školné se platí předem na celý školní rok.

Na základě písemné žádosti podané dne 3. a 4. 9. 2018 je možno sepsat závazný splátkový kalendář.

Řádná výuka může být zahájena teprve tehdy, až je řádně zaplaceno školné nebo jeho část.

 


1) Pro žáky, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní  formě vzdělávání ve vyšší odborné škole. (dle Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, § 8 odst. 2 písm. a)

 

2) Pro dospělé žáky, kteří nejsou uvedeni v bodě  1).  (dle Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, § 8 odst. 2 písm. b)

 

 

číslo účtu:

41030791/0100

 

VNITŘNÍ SMĚRNICE o poskytování slevy úplaty za vzdělávání žáků v ZUŠ Bohumín