GDPR


Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace (dále jen "ZUŠ Bohumín"), se sídlem Žižkova 620, Bohumín - Nový Bohumín 735 81, IČO: 62331701 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

1. Osobní údaje ZUŠ Bohumín zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

2. Pokud ZUŠ Bohumín zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

- požadovat od ZUŠ Bohumín informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
- požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných ZUŠ Bohumín;
- požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané ZUŠ Bohumín jsou nepřesné);
- požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných ZUŠ Bohumín, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů ZUŠ Bohumín;
- požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) ZUŠ Bohumín podat stížnost dozorovému orgánu.

3. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro ZUŠ Bohumín:

název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rada Moravskoslezského kraje schválila na svém jednání dne 15. 5. 2018 uzavření smlouvy, na jejímž základě bude vykonávána funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro vybrané příspěvkové organizace.

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů bude pro vybrané příspěvkové organizace vykonávat společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.

název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz