LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

Výuka literárně dramatického oboru probíhá na hlavní budově školy, ul. Žižkova, v malém divadelním sále.

Přípravná dramatická výchova je organizována jednak v KOLEČKU PŘEDŠKOLÁKŮ, jednak ve skupinách PDV-A a PDV-B pro žáky do 7 let. Žáci ve věku 14 let a starší, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně, jsou přijímáni do přípravného studia II. stupně. Absolventi přípravného studia dostávají potvrzení o absolvování přípravného ročníku garantované státem. Navazující základní studium trvá 7 let na I. stupni a 4 roky na II. stupni. Žáci základního studia a studia pro dospělé obdrží vysvědčení za každý školní rok, v závěru potom absolventské vysvědčení.

Výuka probíhá v hlavních předmětech: Dramatická průprava, herecká tvorba, dramatický projev a přednes, pohyb, práce v souboru.

Každý žák se prezentuje na výročních dramatických vystoupeních (akademiích) a na vystoupeních v rámci jiných akcí školy a také na akcích jiných subjektů ve městě a mimo něj. Žáci se účastní soutěžních přehlídek.

Obor je zaměřen na tvorbu příběhu - etudy, divadelního představení nebo na hudebně dramatická představení - muzikály. Cílem je kultivovaný projev, dovednost vyjadřování, suverénní a jisté vystupování.

Všechny předměty jsou koncipovány dle stanovených učebních plánů a osnov.

Výuková témata jsou volena tak, aby byla adekvátní věku žáků - od pohádek či vyjádření dějů z přírody pro mladší děti až po situace, se kterými se setkávají žáci běžně v životě.

Výuka se zaměřuje na utváření uměleckých prostředků vyjadřování. Využívá často nadsázku či karikaturu. Cílem je, aby žák mohl zaujmout kritické stanovisko k negativním jevům, aby odsoudil nežádoucí chování a aby si vytvořil vlastní postoje a názory. Ve výuce jsou tato témata s žáky diskutována.